Политика за защита на личните данни En | Bg
За хотела За хотела
Промоции Промоции
partners Заведения
Конференции Конференции
SPA център SPA център
Развлечения Развлечения
Политика за защита на личните данни Политика за защита на личните данни
За контакти За контакти

    „Ел Масри Груп” ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203314887, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Оборище” 98, е администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защитата на лични данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за хотел „Галина Палас” и за официалния му уеб сайт www.galina-palace.com. Ние като администратор на лични данни, зачитаме неприкосвеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност цели да Ви информира относно процеса за събирането, ползването и пренасочването на лични данни. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: www.galina-palace.com

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме законовите изисквания.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите, за които се събират и основанията за обработването им: Видовете събирани данни според целите им са следните:

 1. За реализиране и заявяване и потвърждаване на резервацията, „Ел Масри Груп” ООД събира и обработва следните видове данни:
  - При резервация чрез уеб сайт: име и фамилия на лицето за контакт, e-mail адрес и телефон на лицето за контакт;
  - При резервация по телефон: телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията, име и фамилия на лицето за контакт.
  Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.
 2. За целите на настаняването на гости в хотел „Галина Палас”, администраторът обработва и съхранява следните данни:
  - ЕГН / ЛНЧ;
  - Име на лицето /за български граждани на кирилица, за чужденци на латиница, съгласно националния документ/;
  - Дата на раждане, пол, гражданство;
  - Номер на лична карта / валиден национален документ за самоличност;
  - Държава, издала националния документ
  Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотел се събират на основание Чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години.
 3. За целите на реализирането на корпоративни или лични събития в хотел „Галина Палас” се обработват и съхраняват следните данни:
  - Две имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието, e-mail адрес и телефон на лицето за контакт. Тези данни се съхраняват до 3 /три/ календарни години след реализиране на събитието.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработването на лични данни, ние спазваме следните принципи:

  - Законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;
  - Добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме е съобразно с настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;
  - Съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни са тези, за които сме получили съгласието Ви;
  - Ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие;
  - Съгласие на потребителите за обработка на данните – за да използваме Вашите данни за маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това.
  Моля, имайте предвид, че когато изпращате запитване до хотел „Галина Палас” /за ценови условия, за резервация, за уточнение относно направена резервация, за провеждане на събитие и / или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги/ Вие давате Вашето съгласие „Ел Масри Груп”ООД да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителност на личните данни

Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на „Ел Масри Груп” ООД, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като „Ел Масри Груп” ООД уважава Вашата лична неприкосновеност.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Ел Масри Груп” ООД прилага технически и организационни мерки да сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме са обект на постоянно подобряване.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на „Ел Масри Груп”ООД, които действат като обработващи личните данни лица от името на „Ел Масри Груп” ООД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на „Ел Масри Груп”ООД, както и, че тази информация следва да се третира като конфиденциална.

„Ел Масри Груп” ООД може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „Ел Масри Груп” ООД. Данните, които се събират за целите на настаняване в хотел „Галина Палас” ООДе достъпна за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Община Тополовград и Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Национален статистически институт.

 

Фотогалерия


     
 
         
За хотела Промоции Заведения Конференции SPA център Развлечения За контакти
© Галина Палас 2007 - 2014
web design: "Информационно обслужване" АД, клон Бургас
English Български